previous | contents | next

Ojebway Language:

A Manual for missionaries
and others employed among the Ojebway Indians
by Edward F. Wilson, 1874

 

A List of Prefixes with their Participial Change.

áhneka- generation uhyahneka-
áhzhuhwe- crossing over uhyauzhuhwe-
ahzhá- backward azha-
bahbe- (frequentative) babe-
bezhebáh- around bazhebáh-
bewe- small bawe-
bwahnuhwe- cannot bwuhyahnuhwe-
chebuhtah- stiff chabuhtah-
chechebe- convulsions chachebe-
chaug- all gone chuhyaug-
chaugis- burnt chuhyaugis-
da- complete, enough duhya-
dawe- pain duhyawe-
dun- there, in there andun-
duhgo- among dago-
dusso- so many andusso-
duhzhe- the place where anduhzhe-
ezhe- so, thus azhe-
eko- aside, away ako-
gahge- (frequentative) gage-
geno- long gano-
gege- with, together with gahge-
genebe- fast, quick ganebe-
gaund- shoving guhyaund-
ishpe- high ashpe-
ishk- tired, weary ashk-
ishqua- the last ashqua-
ishquah- ceasing ashquah-
kenégah- mixed kanégah-
kewa- back home kahwa-
keezho- warm kauzho-
kesebege- washing kasebege-
kese- wiping kase-
kuhgwahne- terrible kagwahne-
keme- stealthily kahme-
kuhkebahje- foolishly kakebahje-
kewetah- around kahwetah-
kooje- trying kwaje-
keche- great, right kache-
képe chapped kahpe-
kishke- cut off kaushke-
koopuhse- stupidly kwahpuhse-
kootego- dislocated kwatego-
kootugge- hardship kwatugge-
ketemahge- poor, pity katemahge-
kechetwah- honorable kachetwah-
kezhee- quick kazhee-
mezheshuh- openly mazheshuh-
mahmuhwe- all together muhyahmuhwe-
mahke- wounded muhyahke-
mahwund- together muhyahwund-
metúh- bare matuh-
meshe- hairy mashe-
maunzhe- bad, deformed muhyaunzhe-
mahmuhkause- with wonder muhyahmuhkause-
mushkuhwe- powerful mashkuhwe-
mahje- starting, beginning muhyahje-
meno- good mano-
mujje- bad maje-
mahne- bad muhyahne-
muhyuhgo- strangely mayuhgo-
munge- large mange-
misque- bloody masque-
muhmaunje- bound mamaunje-
mudwa- sound madwa-
neninge- shaking naninge-
nishke- anger nashke-
nishkauj- anger nashkauj-
nooke- soft, tender nwahke-
nebewe- wet nabewe-
nebwahkah- wisely nabwahkah-
naunge- light nuhyaunge-
nebeda- in a line nahbeda-
netah- apt, clever natah-
netume- first natume-
nuhduh- seeking, hunting nanduh-
nuhnahpe- mocking nanahpe-
nuhmunje- left namunje-
nebowe- dead, withered nabowe-
neegaune- ahead, first nahgaune-
nuhbuna- the other nabuna-
nahwe- in the middle of nuhyahwe-
nuhbunageno- longer than the other nabunageno-
nuhbunátuhko- shorter than the other nabunatuhko-
nesetah- understanding nasetah-
noonda- deficiency not, - too soon nwaunda-
osaum- too much wasaum-
ogij- over, above wagij-
oonje- from, for wanje-
oonse- from, for uanse-
oombe- up, raising wambe-
ojahneme- noisily wajahneme-
ojeshe- scar wajeshe-
peeche- mistake, accident pache-
pemiskoo- twining, twisting paumiskoo-
puhtuhke- thrust in patuhke-
pakah- slowly, gently puhyakah-
peme- through, by pame-
pahtah- sinfully puhyahtah-
pahpah- going about papah-
peneshe- spontaneously pahneshe-
pauzheje- over puhyauzheje-
puhguhke- plainly paguhke-
pingwuzhúhgedo- naked pangwuhzhuhgedo-
pe- approach pah-
pezhegwauje- lasciviously pazhegwauje-
pinj-, pind- in paunj-, paund-
peegoo- torn, broken paúgoo-
pese- small, powdered pahse-
peene- clean pahne-
pauge- swollen puhyauge-
poone- quit, give up pwahne-
quuhyuko- right quayuko-
quénuhwe- hesitating quáunuhwe-
quáke- turning quuhyake
sage- fear suhyage-
sahgeje- going out casting out suhyahgeje-
shebah- endurance shahbah-
soonge- strong swaunge-
shahshaugo- bruised shuhyahshaugo-
shébune- pierced shahbune-
shébe stretch out shahbe-
sáhge out from suhyahge-
tabe- enough tuhyabe-
tuhko- short tako-
tuhke- cold take-
tuhquauke- numb taquauke-
uhye- (frequentative) aye-
uhne- along ane-
uhwe- about to do awe-
uhnaum- under, beneath anaum-
uhgause- small agause-
we- intention wah-
weene- dirty, obscene wahne-
wekwujje- try wahkwujje-
wahka- habit, weakness waka-
wauge- crooked wuhyauge-
wuhne- mistake wane-
weej- with wauj-
wuhsetáh- sorrowful wasetah-
wuhyázhinga- false wayázhinga-
zhegúd- disgust, tired zhagud-

previous | contents | next