Домой / Грамматика / Словари / Уроки / Материалы / Индеанистика / Ссылки 

 

Непереходные одушевленные глаголы в сочетании с другими частями речи. Упражнения.

из "Ojebway Language: A Manual for missionaries and others employed among the Ojebway Indians" by Edward F. Wilson, 1874;
(современная транслитерация weshki)

 

 

Изъявительное наклонение

Человек сел в каное. - Aw inini gii-boozi jiimaaning.
Джон много трудится. - Gichi-anokii aw John.
Кот ушел, а мыши играют. - Gii-maajaa aw gaazhagens, odaminowag dash igiw waawaabiganoojiinyag.
Двое мужчин стреляют. - Niizh ininiwag baashkisigewag.
Мой покойный отец был мудр. - Nibwaakaaban (или gii-nibwaakaa) noosiban.
Я был ребенком, а сейчас я мужчина. - Nindabinoojiiwinaaban, ninininiw dash noongom.
Завтра я собираюсь отправиться в Торонто. - Waabang sa Toronto-ing niwii-izhaa.
Ты будешь там? - Giga-ayaa na iniwidi?
Мы пойдем по магазинам. - Giga-babaa-gishipinajigemin.
Дочка Смита хорошо поет. - Iniw Smith odaanisan nitaa-nagamowan.
Сын Брауна ловит рыбу. - Iniw Brown ogosan giigoonyikewan.
Эти люди все время забывают. - Ogow bemaadizijig apane wanendamoog.
Человек, который не работает, будет страдать. - Aw inini enokiisiig daa-godagitoo.
У меня голова болит, и ноги мерзнут. - Nindewikwe, nindakizide gaye.
Женщина живет в жалком старом доме. - Imaa gete-wiigiwaamiishing daa aw ikwe.
Большая собака рычит. - Niikimo aw gichi-animoosh.
Дети встали и слушают. - Bazigwiiwag igiw abinoojinyag bizindamoog gaye.
Он приехал в пятницу. - Gii-naano-giizhigak sa gii-dagoshin.
Они уже начали? - Gii-maajaawag na azhigwa?
Моя лошадь стоит у ворот. - Jiigishkwaandem sa nibaawi aw nimbebezhigooganzhiim.
Львы яростно дерутся. - Gichi-miigaadiwag igiw mishi-bizhiig.
Он делает каное. - Jiimaanike.
Он изготовитель каное. - Jiimaanikewinini.
Я изготовитель каное. - Ninjiimaanikewininiw.
Он пошел спать под каное. - Anaamoonag gii-wi-nibaa.
Он заставляет его идти. - Obimose'aan.
Он хороший повар. - Nitaa-jiibaakwe.
Он делает вид, что он индеец. - Anishinaabekaazo.
Он очень ленивый парень. - Aapiji gitimishki.
Ты всегда говоришь правду, не так ли? - Apane gidebwe, gaa na wiin?
Свинья Джона бежит, а собаки лают. - Bimibatoowan iniw John ogookooshiman, migiwag dash igiw animooshag.
Маленький человек упал. - Bangishin aw ininins.
Я всегда думаю. - Moozhag nindayinendam.
Он очень плохой мальчишка. - Aapiji maji-gwiiwizensiishiwi.

 

Условное наклонение

Я пел бы, если бы мог. - Nindaa-nagam giishpin gashkitooyaan.
Не хотел бы ты пойти? - Gidaa-izhaa na?
Не мог ли он забыть? - Daa-gii-wanendam na?
Я буду очень счастлив. - Aapiji nindaa-moojigiz.
Мы все должны быть рады. - Gakina sa gidaa-minwedamin.
Мы посмеялись бы от души. - Enigok gidaa-gii-baapimin.
Брат Джона пришел бы, и его жена тоже. - Iniw John wiikaanisan daa-gii-bi-izhaawan, iniw owiidigemaaganini gaye.
Нас должно было быть шестеро в каное. - Gidaa-gii-ningodwaasookamin.
Они бы не возражали. - Gaawiin daa-gii-babaamendanziiwag.

 

Повелительное наклонение

Дети, встаньте и слушайте! - Abinoojiiwidog, bazigwiig, bizindamoog dash!
Давайте говорить по-индейски. - Anishinaabemodaa.
Давайте не будем лениться. - Gego gitimishkisidaa.
Забеги на холм и наблюдай. - Ogidaakiiwebatoon, akawaabin dash.
Залезь на дерево. - Akwaandawen mitigoong.
Сядь и веди себя тихо. - Namadabin, bizaan-ayaan dash.
Он не будет ждать, пусть идет. - Gaawiin da-bii'osii, maanoo da-maajaa.
Давайте, дети, идите по дороге. - Ambe, abinoojiiwidog, miikanaang bimoseg.
Давайте драться. - Ambe miigaadidaa.
Нет, давайте не будем драться, давайте любить друг друга. - Gaawiin, gego miigaadisidaa, zaagi'ididaa dash eta.

 

Сослагательное наклонение

Если вы пойдете, вы устанете. - Giishpin bimoseyeg, giga-ayekozim.
Где ты живешь? - Aaniindi endaayan?
Где ты думаешь он живет? - Aaniindi gidinendam endaad?
Когда он придет, он услышит. - Apii bi-dagoshing da-noondam.
Если он засунет своего поросенка в мешок, тот притихнет. - Giishpin sa asaad iniw ogookooshensiman imaa mashkimodaang, da-bizaan-ayaawan.
Он весь день охотился на бобров и потому устал. - Gabe-giizhik sa gii-nandomikwe, mii wenji-ayekozid.
Если мне будет позволено пристать к берегу, я больше никогда не сяду в каное. - Giishpin inenimiigooyaan ji-gabaayaan, gaa wiikaa miinawaa ninga-boozisii jiimaaning.
Я плачу, потому что мне грустно. - Nimaw sa onji-gashkendamaan (или: nigashkendam sa mii wenji-mawiyaan).
Я хочу, чтобы они пришли. - Apegish sa bi-izhaawaad.
Если он будет много работать, он процветет. - Giishpin gichi-anokiid da-zhwendaagozi.
Над тобой смеются потому что ты делаешь вид, что ты умный. - Gibaapinodaagoo sa onji-nibwaakaakaazoyan.
Он беден, потому что слишком много пьет. - Gidimaagizi onji-minikweshkid.
Они будут рады, если они пойдут. - Da-minwendamoog giishpin izhaasigwaa.
Если бы я пришел раньше. - Giishpin nawaj wiibaa gii-bi-izhaayaanaban.
Если бы мы приехали туда вчера, мы не были бы несчастны. - Giishpin bijiiinaago gii-dagoshinaangiban iwidi gaawiin nindaa-gii-gashkendanziimin.
Смит спрашивает, пришел ли Браун. - Gagwedwe Smith giishpin gii-bi-dagoshinid Brown-an.
Если тот ребенок не будет внимателен, он упадет. - Giishpin aangwaamizisig aw abinoojinh da-bangishin.
Я говорю громко, чтобы они могли слышать. - Ningichi-gizhiiwe ji-onji-noondamowaad.
Лучше молчать, чем говорить слишком много. - Nawaj minwendaagwad ji-bizaan-ayaang ji-onzaamidoong dash.
Ребенок плачет, потому что у него замерзли ноги. - Mawi aw abinoojinh onji-dakzided.
Если ты так делаешь, я уйду. - Giishpin iw izhichigeyan, ninga-maajaa.
Если ты не будешь есть, ты никогда не будешь сильным. - Giishpin wiisinisiwan gaa wiikaa giga-mashkawizisii.
Мы должны есть, чтобы жить. - Gidaa-wiisinimin ji-bimaadiziyang.
Вон там висит тот, кто совершил убийство. - Mii iwidi agoojin bezhig gaa-nisiwaad.
Если они будут вести себя хорошо, они всегда будут счастливы. - Giishpin mino-izhiwebiziwaad, apane da-moojigendamoog.
Он слаб, потому что он был болен. - Zhaagwiiwii onji-gii-aakozid.

 

Причастие

Ленивый мальчик никогда не станет мудрым человеком. - A'aw gwiiwizens getimishkid gaa wiikaa da-nibwaakaawininiwisii.
Ты, глупый, чего ты боишься? - Giin gegiibaadiziyan, wegonen wenji-gotaajiyan?
Эти плохие мальчишки убили бедного кота. - Igiw meji-izhiwebizijig gwiiwizensag ogii-nisaawaan iniw gedimaagizinijin gaazhagensan.
Мы, бедные, очень голодны. - Niinawind gedimaagiziyaang aapiji nimbakademin.
Те, кто всегда злы, всегда будут несчастны. - Igiw moozhag neshkaadizijig moozhag da-gashkendamoog.
Мы, учителя, пойдем вместе с детьми. - Giinawind gekinoo'amaageyang giga-wiijiiwaanaanig igiw aabinoojiinyag.
Я вижу двух ленивых мальчиков, сидящих там. - Niwaabamaag niizh getimishkijig gwiiwizensag iwidi namadabiwaad.
Он видит двух ленивых мальчиков, сидящих там. - Owaabamaan niizh gitimishkinijin gwiiwizensan iwidi namadabinid.
Ты нашел двух заблудившихся овец на дороге. - Gigii-mikawaag niizh maanishtaanishag wenishingig imaa miikanaang.
Он нашел двух заблудившихся овец на дороге. - Ogii-mikawaan niizh maanishtaanishan wenishinijin iaa miikanaang.
Три пекаря, два изготовителя кирпичей и четыре изготовителя каное. - Niswi bakwezhiganikejig, niizh miskwaasinikejig gaye niiwin jiimaanikejig.
Хороший человек. - Meno-izhiwebizid inini (или mino-inini).
Те, кто ходят и рассказывают ложь, никогда не преуспеют. - Igiw babaa-gagiinawishkijig gaawiin da-zhawendaagozisiiwag.
Двадцать вкусных яблок. - Niishtana dasominag menopogozijig mishimiinag.
Десять белых брюкв. - Midaasominag jiisan wayaabishkaagin.
Четыре отличных вола. - Niiwewan wenizhishijig bizhikiwag.
Терхдневный ребенок. - Nesogonagizid abinoojinh.
Двухлетний жеребенок. - Naazho-biboonagizid bebezhigooganzhiins.
Десятый день месяца. - Medaasogonagizid giizis.
Пьющий человек, ни на что не годный. - Menikweshkid ininiwish gegoo enaabadizisig.
Он видел пьяницу в городе. - Ogii-waabamaan bezhig gaawashkwebiishkinijin imaa oodenaang.

 

Периодическое сослагательное наклонение

Всякий раз, входя в церковь, ведите себя тихо. - Apii baandigeyegon anami'ewigamigoong bizaan-ayaagok.
Всякий раз, когда я выхожу гулять, я устаю. - Apii babaamoseyaanin ninitaa-ayekoz.
Он всегда выглядит злым, когда болен. - Apane nishkaazinaagozi apii ayaakozijin.
Каждый раз, садясь в каное, я представляю, что перевернусь. - Apane bwaaziyaanin wiigwaas-jiimaaning ninga-gonabishkaa nindayinendam.
Каждый раз, когда я иду на снегоступах мои ноги трескаются. - Apane ayaagimoseyaanin ningiipizide.
Каждый раз, когда ты входишь в мой дом, я всегда рад. - Baandigeyanin endaayaan apane nimoojigendam.

 

Сомнительное наклонение

Индейцы думают, что завтра будет снег. - Inendamoog igiw anishinaabeg ji-zoogipogiban waabang.
Давным давно был старик, которого звали Намэбин. - Mewinzha sa bezhig akiwenziinh ayaagoban Namebin gaa-izhinikaazogobanen.
Я не знаю, придет ли он. - Endogwen ji-bi-izhaagwen.
Он идет сюда (говорят). - Biidaasamosedog.
Говорят, он перевернулся на порогах. - Gii-gonabaabogogwen ikidom.
Если ты забыл, я не обвиню тебя. - Giishpin gii-wanendamonen gaawiin giga-aanwenimisiinon.
Полагаю, что они играют. - Odaminodogenag.
Старуха, которая жила в башмаке. - Aw mindimooyenh imaa makizining endaagobanen.
Кот, который носил сапоги. - Aw gaazhagens bebiichiigobanen.
Давным давно были, которые ели маленьких детей. - Mewinzha sa ayaawaagoban igiw wiindigoog abinoojiinyan emwaagobanenag.
Я полагаю, что он уснул, но возможно он только притворяется. - Nindinendam sa nibaadog, maagizhaa dash nibaakaazogoban eta.
Если бы я пошел туда, ты бы рассердился? - Giishpin ezhaawaanen iwidi gidaa-nishkaadiz na?

 

Общие упражнения

Он бежит сюда. Мы сидим на земле. Входит сын Джона. Его отец вошел в дом. Иди и сядь. Она хорошо поет. Его собака запрыгнула в воду. Мы скоро приедем. Что ты думаешь? Этот добрый человек очень мудр и также скромен. Два мальчика и три девочки сели в каное. Их было пятеро в каное всех вместе. Этот мучжина делает туфли, а эта женщина делает шляпы. Эти мальчики притворяются собаками. Иди сюда, Джек! Быстро!

Ondaasinike bi-apatoo. Mitashkakamig ginamadabimin. Biindigewan iniw ogwisan aw John. Iniw sa osan gii-biindigewan wiigiwaaming. Awi-namadabin. Nitaa-nagamo. Bakobiigwaashkwaniwan iniw odayan. Baamaa giga-dagwishinimin. Aaniin enendaman? Aw nimo-inini aapiji nibwaakaa, dabasenindizo gaye. Niizh dwiiwizensag, niswi ikwezensag gii-booziwag jiimaaning. Gii-naanogamoog maamawi. Wa'aw inini makizinike, iwidi ikwe wiiwakwaanike. Igiw iwidi sa gwiiwizensag animooshikaazowag. Jack! Ondaas! Wewiib!

 

назад | наверх

 

 

© weshki-ayaad