Домой / Грамматика / Словари / Уроки / Материалы / Индеанистика / Ссылки 

 

Majiikiwisag gaa-baaga’adowewaad.
Маджикивисы
играют в лакросс.

 


из "Ojibwa Texts", собранных Уильямом Джонсом (1919).


 

Ningoding sa giiwenh gii-daawag majiikiwisag; oodetoowag; aapiji gichi-oodena imaa ayaawaad.
Однажды, говорят, жили Маджикивисы; они жили в городе; они были там в очень большом городе.

Anooj izhichigewag odaminoowaad; dasing gaazhigadinigin odaminowag.
Они занимались всевозможными делами, играя в игры; они играли днями напролет.

Ningoding idash onaakonige a'aw majiikiwis ji-ataadiwaad ji-baaga'adowewaad.
Однажды решил Маджикивис, чтобы они соревновались, чтобы сыграли в лакросс.

Mii dash geget ezhi-maajitaawaad wii-ataadiwaad.
И правда они приготовились играть.

Gaye wiin a'aw bezhig majiikiwis bebangii bakaan ayiyendiwag.
И он, этот один Маджикивис, немного по-другому они сделали.

Aabita endazhiwaad owii-wiijiiwaawaan wii-baaga'adowewaad.
С половиной из них вместе они собрались играть в лакросс.

A'aw bezhig majiikiwis ogii-ondinaan bikwaakwad waa-aabajitoowaad, ozhaawashkominagad i'iw bikwaakwad.
Этот один Маджикивис взял мяч, которым они будут играть, синим был этот мяч.

Mii dash ekidod a'aw majiikiwis: "Waabanoong niin ningad-inagadoo," ikido, "Giin idash," odinaan iniw waa-atawaad, "ningaabii'anong inakakeyaa."
И сказал этот Маджикивис: "Я буду играть на восток", - сказал он. " А ты," - сказал он тем, кто будут играть, - "в сторону запада."

Mii idash gii-gagiiginaawaad ge-gizhiikaanid ininiwag.
И вот они выбрали мужчин, которые будут быстро бегать.

Weyaabang gigizheb gii-maajitaawag.
На утро следующего дня они начали [играть].

Mii dash zhigwa nimbawaawaad, gaawiin nayaanzh awiya mizhagadoosii.
И когда гоняли мяч, долго никто не побеждал.

Eni-ishkwaanaa'okweg mii zhigwa zhaagooji'ind, ozhaagooji'igoon iniw biboonisen.
После полудня он был побежден, он был побежден Зимним Ветром.

Gegapii gii-ani-zhaagooji'winaa a'aw majiikiwis, wiin dash biboonise gii-mizhagadoo ningaabii'anong inagake.
Наконец был побежден Маджикивис, он же, Зимний Ветер, забил гол в сторону запада.

Apii idash gaa-bakinawind a'aw majiikiwis ogii-ganoonigoon biboonisen: "Aaniish, mii sa gii-bakinoonaan," inaa a'aw majiikiwis.
И когда был побежден Маджикивис, ему было сказано Зимним Ветром: "Вот, я победил тебя", - было сказано Маждикивису.

"Bijiinag igo waabanong ba-ondaanimakin mii goo iw zhigwa ji-bi-niiskaadagooteg o'o giizhig ji-gimiwang. Mii sa i' ezhi-bakinoonaan," inaan.
"Как только с востока подует ветер, на небе будет плохая погода и пойдет дождь. Это из-за того, что я победил тебя", - было сказано ему.

Mii dash i'iw gaa-onji-izhiwebak.
И поэтому так произошло.

Giishpin waabanong wendaanimakin mii go iw zhigwa maji-giizhigak.
Если с востока дует ветер, то погода плохая.

Mii iw gaa-izhi-bakinawaan windibanen a'aw majiikiwis.
Вот это из-за того, что был побежден Маджикивис.

Gaawiin giminwendazii bakinawind.
Не понравилось ему, что он побежден.

Miinawaa wii-aanjii'e a'aw majiikiwis.
Снова решил переиграть Маджикивис.

"Daga, miinawaa ataadidaa!" ikido a'aw majiikiwis.
Давайте снова сыграем!" - говорит Маджикивис.

"Aawaawisa." odigoon biboonisen.
"Отлично," - было сказано ему Зимним Ветром.

Weyaabaninig mii iw miinawaa ozhigaabawiwaad wii-baaga'adowewaad.
На завтра снова заняли они свои места, чтобы сыграть в лакросс.

"Giiwedinong niin ningad-inagadoo," ikido a'aw majiikiwis.
"Я буду бить на север", - сказал Маджикивис.

"Giin idash, biboonise, zhaawanong inagake inagadoon," odinaan biboonisen.
"А ты, Зимний Ветер, бей в сторону юга", - сказал он Зимнему Ветру.

Mii zhigwa ombawaawaad, ozaasagwaanigoowa genawaabamigowaad.
И когда они начали играть, их поддерживали криками зрители.

Gabe-giizhik miinawaa obabaami-webaanaawa bikwaakwad.
Снова весь день они гоняли мяч туда-сюда.

Miskominagad dash i'w bikwaakwaad.
Мяч был красного цвета.

Apii eni-onaagoshininig mii i'w zhigwa miinawaa zhaagooji'ind a'aw majiikiwis.
К вечеру снова был побежден Маджикивис.

Gegapii miinawaa gii-mizhagadoo biboonise zhaawanong inagake.
Наконец снова Бибонисэ забил гол в сторону юга.

Mii dash miinawaa ezhi-ganoonind a'aw majiikiwis: "Aaniish, mii sa iw miinawaa gii-bakinoonaan," inaan.
И снова было сказано Маджикивису: "Так, и снова ты был побежден мной", - ему было сказано.

"Bijiinag igo giiwedinong ba-odaanimakin mii i'w gakina ji-ozhimoowaad gidoshkiniigiimag, niin idash gaawiin oga-gotanziinaawa nindoshkiniigiimag."
"Как только с севера подует ветер, будут бежать все твои дети, а мои не будут боятся этого".

Mii sa igiw gakina bebaamisejig binesiwag, miiwag igiw gaa-atadiwagobanen.
Это все были летающие птицы, это они участвовали в соревновании.

Gakina niibinisen miiwan iniw gaa-wiijiiwaagobanen a'aw majiikiwis gaa-gotamowaad biboon.
Все летние птицы, те, с которыми вместе играл Маджикивис, были теми, кто боятся зимы.

Mii iw gaa-inaawindibanen a'aw majiikiwis: "Niin idash biboonise. Gaawiin niin da-ozhimisiiwag nindooshkiniigiimag."
Вот что было сказано Маджикивмсу: "Я Бибонисэ. Не побегут от меня мои дети".

Miiwag igiw biboong eyaawaad binesiwag; miiwan iniw gaa-wiijiiwaagobanen a'aw biboonise.
Это птицы, которые проводят зиму здесь; это с ними вместе играл Бибонисэ.

Mii dash iw wenji-izhiwebak aanind binesiwag zhaawanong gii-izhaawaad beboongin; aanind dash gaawiin maajaasiiwag, miiwan iniw biboonise odooshkiniigiimag.
Вот как вышло, что некоторые птицы улетают на юг зимой; а некоторые не улетают, это дети Бибонисэ.

Mii dash indawaa gii-aanawenjiged a'aw majiikiwis; mii dash aanawi miinawaa maamawi bimaadiziwaad.
Вот так проиграл Маджикивис, и снова они все жили вместе.

 

назад | наверх

 

 

© weshki-ayaad